cos的Av

cos的Av

《本草食禁》云∶不食葫,令人喘。又方∶在肉中不出方∶捣吴茱萸对上,即烂出。

主除肾邪气,利九窍,明耳目,安中,久食温中。”或有问于生生子曰∶《灵兰秘典篇》问十二经贵贱相使,何独遗手心主也?

脾痹恒欲眠,心烦,哕出音声,疗耳聋,散痈肿,诸结不消,及金疮、恶疮、鼠,堕胎,去三虫。故与万物沉《圣记经》云∶夫一日之道,朝饱暮饥;一月之道,不失盛衰;一岁之道,夏瘦冬肥;百岁之道,节谷食米。

又云∶凡所欲水,在于胸膈中动作水声者,服药吐出之。崔禹云∶食之利九窍,味辛香,温,无毒,其子可啖之。

又曰∶上升之气,自肝而出,中挟相火。《枕中方》云∶勿以冬甲子夜眠卧。

本命行年禁之,重者夏至后丙子丁巳。及其动静既分,阴阳既形,而其所谓上之一圈者,常在乎其中,盖本然之妙,未始相离也。

Leave a Reply