Vol360女神Carry吊带黑色连身裙气质写真44PCarry爱蜜社

Vol360女神Carry吊带黑色连身裙气质写真44PCarry爱蜜社

一小儿患此,体倦恶寒,此脾胃气虚也,用补中益气汤,数剂而愈。  一小儿痘症狂喘,热渴饮冷,痰涎不利,先君用十六味清膈饮、犀角地黄汤而痊。

余谓血气虚而有热,欲与温补。一小儿阴茎被伤断而皮相连,寒热作痛,血出不止,余谓急当剪去,调补肝肾二经,则热自安,痛自止矣。

盖北方人卧火炕,饮烧酒,有热与水相构而然也。血出肿痛,或作寒热者,血伤而肝火内动也,用四物、柴胡、山栀。

如身温气促,口干肚胀,足冷寒战切牙,饮水泻渴者,急用木香散加官桂、丁香服之,如不愈,服异功散。余欲救其胃气以滋五脏,又为人所阻,用千金消毒散,更加喘短气恍惚。

 此因脾土虚寒,不能生肺金而然,非痰火为患也。其症面燥腮赤,目胞亦赤,呵欠顿闷,乍凉乍热,咳嗽嚏喷,足稍冷,耳冷尻冷,多睡睡惊,耳后有红丝赤脉,此其候也。

切牙流涎,乃脾气虚寒。若发热大便秘结者,用犀角消毒散。

Leave a Reply