jk制服黑色丝袜福利网站

jk制服黑色丝袜福利网站

病人或八九日,发热恶热,烦渴饮冷,舌黄而芒刺满口,脉健身轻,小便涓滴痛者。桂枝汤能宣营卫,协和阴阳,故治之而愈。

角弓反张,壮热无汗,而畏寒者,寒伤太阳之营也,麻黄汤可与之。凡阳虚之人,多属气衰血盛,无论发何疾病,多缘阴邪为殃,切不可再滋其阴。

阳明病应发汗,反下之,则为大逆。元精即能化生真水,而燥金自不敢横行无忌,春即不病温矣。

俟气喘不作,唇色转红,方有生机。 治缩者,重在破阴以回阳,吴萸四逆加桂、砂、小茴,或乌梅丸倍阳药之类。

口臭附口苦、口酸、口辛、口甘、口淡、口糜按口臭一证,有胃火旺极而致者,有阴盛而真精之气发泄者。主方却又云:治三阴厥逆,可知这一点元气,彻上彻下。

觉而心怦怦焉,悸乃益甚。今得冷水以侵之,气机忽然闭塞,血液不流,法当温经,如麻黄附子细辛汤、阳旦汤、或补血汤加丁香、肉桂之类。

Leave a Reply