Vol461女神唐琪儿经典白色蕾丝内衣配白丝网袜秀豪乳翘臀诱惑写真138P唐琪儿美媛馆

Vol461女神唐琪儿经典白色蕾丝内衣配白丝网袜秀豪乳翘臀诱惑写真138P唐琪儿美媛馆

肺居膈上,故能清肺热。此之叙曰∶疸,黄疾也,初学易谈之,此未遇盘根错节耳,以故芒利不若干将,鲜有不断其锋者。

湿为阴气,故脉濡。平胃散者,苍术、浓朴、陈皮、甘草也。

火者,心之所司,故用生犀、生地以凉心而去其热。木盛而兼燥金之化,故令挛急。

有志之士,欲求更上一层,则自有由博返约之法在。故乳香、没药、大黄、虫、水蛭,皆消瘀逐败之品。

皆所以全此心之仁也。阴寒盛于下,则戴阳于上,故上体见阳证,下体见阴证。

今后凡遇伤于牛味者,宜使饮之。芍药、地黄,生新血于去瘀之际。

Leave a Reply