NO025王钰彤Kimi写真套图34P王钰彤KimiISHOW爱秀

NO025王钰彤Kimi写真套图34P王钰彤KimiISHOW爱秀

脉若见弦,知木来侮土,更为不吉。若自家及邻家修造动土,犯其胎气,令子破形殒命。

骨蒸发热者,热自骨起,蒸发于外,内伤虚劳之热也。与《素问》评热病论所谓病温者,汗出辄复热,而脉躁疾,不为汗衰,病名阴阳交者,同一义也。

惟其无汗,邪不松解,故如有物在皮中,而腰为之弛痛也。如血已耗,用八珍汤料一斤,益母草半斤,水数十碗,煎熟不时饮之,亦有得生者。

身不动,则痛亦定。木瓜散治筋虚极,脚手拘挛,十指甲痛,数转筋。

食前米饮或酒服百丸。在表在阳,故浮也。

中于卫而外伤皮毛,郁而为热,其热则不出于外,惟随吸入,过于荣而内伤血脉。去滓,入滑石末一帖,搅匀,食前温服。

Leave a Reply